Inventarisatie gebiedsaanpak energietransitie glastuinbouw

Samen met Glastuinbouw Nederland en Greenport Nederland wordt in 2023 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor klimaat neutrale warmte voor glastuinbouwbedrijven. Het aanbod en de behoefte aan warmte, elektriciteit en CO2 worden geïnventariseerd bij het glastuinbouwcluster en nabijgelegen woonwijken en grote bedrijven. In samenwerking met glastuinbouwbedrijven, ZLTO en gemeente worden globaal de kansen en de mogelijkheden voor klimaat neutrale warmte in kaart gebracht. Het gewenste resultaat is een rapport met daar in een inventarisatie van vraag en aanbod van warmte, elektra en CO2 voor o.a. het glastuinbouwcluster. In januari wordt gestart met de inventarisatie en analyse. Afhankelijk van de bevindingen in dat rapport wordt besloten of wordt overgegaan tot verdere uitwerking van de mogelijkheden.

Voor wie: glastuinbouwers en warmte producerende bedrijven
Status: onderzoek afgerond
Partners: ZLTO, Gemeente Heusden en Glastuinbouw Nederland

Wat is er gedaan?
Na een startbijeenkomst is er een inventarisatie bij 17 glastuinbouwlocaties uitgevoerd. Daarmee is de huidige situatie in kaart gebracht. Denk daarbij aan warmtevraag, Co2 en elektriciteitsgebruik. Daarna is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van geothermie, aardwarmte en aquathermie. Ook de koppelmogelijkheden van lokale en bovenlokale restwarmte zijn onderzocht.

Conclusie
Uit deze inventarisatie blijkt helaas dat een gebiedsgerichte aanpak voor energie in de glastuinbouw op dit moment niet haalbaar is. De glastuinbouwlocaties liggen daarvoor te ver uit elkaar. Geothermie blijkt economisch en technisch niet haalbaar. Stabiele koppelkansen zijn helaas niet gevonden.

En verder?
De ontwikkelingen gaan echter snel en blijven we volgen. Daarom blijven glastuinbouwondernemers, Glastuinbouw Nederland en gemeente Heusden met elkaar in gesprek. We hebben afgesproken een stuurgroep/kerngroep te vormen die zich gaat inzetten voor de energietransitie van de glastuinbouwondernemers in Heusden.

Ondernemend Heusden sluit dit project en onderzoek af. We blijven uiteraard de ontwikkelingen van de kerngroep volgen.